Zadania

Działalność Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej obejmuje przede wszystkim:

- Organizowanie specjalistycznych konferencji. Odbywają się one co dwa lata na przemian w Niemczech i w Polsce.

- Udział w pracach nad polsko-niemieckim podręcznikiem do historii.

- Coroczne posiedzenia prezydium

- Wydawanie publikacji.

- Wydawanie materiałów edukacyjnych, zob. materiały dla nauczycieli pt. „Polska i Niemcy w XX w.”

- Opracowywanie zaleceń

- Komunikację społeczną: popularyzację i wdrażanie celów Komisji w praktyce pedagogicznej poprzez organizowanie imprez lub wykładów dla nauczycieli, naukowców oraz innych osób i instytucji upowszechniających wiedzę

- Wzajemne recenzowanie podręczników szkolnych: weryfikacja i ocena treści oraz metod nauczania historii i geografii (w cyklu dwuletnim, pod kątem określonych tematów ustalonych przez Komisję).